Korece Dersi 56: Korece Düzensiz Fiiller ve Korece Düzensiz Sıfatlar ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ

Korece düzensiz filler ve Korece düzensiz sıfatlar ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ Korece dersi ile düzensiz yapıları görerek dilbilgisi derslerini tamamlayacağız.

Korece düzensiz filler ve Korece düzensiz sıfatlar ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ Korece dersi ile düzensiz yapıları görerek dilbilgisi derslerini tamamlayacağız. Son dilbilgisi dersimizde hiç örnek cümle yapmadan düzensiz yapılara değineceğiz. Ben genel olarak bu düzensiz yapıları oturup ezberlemek yerine zamanla öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Sonraki 4 derste 100 adet örnek cümle inceleyeceğiz.

Korece dilinde bazı fiil ve sıfatların kökünün son harfine göre düzensizliğinden daha önce bahsetmiştim. Düzensiz yapıdaki bu kelimelerin de çekimleri bildiğimiz kurallara uymazdı. Bu derste bu tür kelimeleri inceleyecek ve en sık kullanılan bazı düzensiz sıfat ve fiilleri de göreceğiz.

7 farklı düzensiz grup bulunmaktadır. Bu grupta yer alan sıfat ve fiillerin köklerinden sonra sesli bir harf gelince son hecesinde bir değişiklik olur. Zaten bu değişiklik sebebiyle bu yapılara düzensiz fiil veya sıfat diyoruz. Şimdi tek tek görelim. Bilmeniz gereken en önemli kısım bunların 아 / 어 çekimlerinde neye dönüştüğüdür. Bunu da ezberlemeniz gerekiyor.

Korece Kelimeler

나쁘다NabbıdaKötü olmak
기쁘다KibbıdaMutlu olmak
끄다GıdaSöndürmek
걷다KoddaYürümek
받다PaddaAlmak
춥다ÇubdaSoğuk olmak

Korece ㅡ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

Fiil veya sıfat kökü ile bitenler sesli bir harf aldıklarında harfi düşer ve farklı bir harf gelir. Bunun da aslında bir kuralı var. Son heceden önceki sesli harfveya ise yarı resmi yarı samimi form çekimindegetireceğiz. Diğer tüm durumlardagetireceğiz. Eğer son heceden başka bir hece yoksa genegetireceğiz. Örnekler üzerinden görelim.

Kök aynı zamanda son hece ise:

쓰다 (sıda) fiilinin kökü 쓰 (sı) ‘dır. Gördüğünüz gibi bu hece, aynı zamanda kelimenin son hecesidir. İşte bu tür bir kelimenin yarı resmi yarı samimi formunu yapacağımız zaman kalkar ve yerinegelir. Bu durumda olur. Öyleyse 쓰다 (sıda) fiilinin yeni hali 써요 olacaktır.

Son heceden önceki sesli harfㅏveya ㅗ ise:

바쁘다 (pabbıda) sıfatının kökü 바쁘 (pabbı) ‘dır. harfinden önceki sesli harf ise hecesindekiharfidir. Öyleyse 바쁘다 (pabbıda) sıfatının çekimini yaparken kalkar ve yerinegelir. Bu durumda 바쁘다 (pabbıda) sıfatının yarı resmi yarı samimi formu 바빠요 olacaktır.

Son heceden önceki sesli harfㅏveya ㅗ değil ise:

예쁘다 (yebbıda) sıfatının kökü 예쁘 (yebbı) ‘dır. harfinden önceki sesli harf ise 예 (ye) hecesindekiharfidir. Bu durumda kalkar ve yerinegelir. Öyleyse 예쁘다 (yebbıda) sıfatının yeni hali 예뻐요 (yebboyo) olur.

Yarı resmi yarı samimi forma soktuğumuz sıfat ve fiillerin bildiğiniz üzere çeşitli çekimlerini daha önce yapmıştık. O çekim eklerini, işte bu 아 / 어 çekiminin arkasına getiriyorduk. Birkaç tanesini hatırlayalım ki önemi ortaya çıksın. Ben 쓰다 (sıda) fiilini baz alarak göstereceğim.

써요

Soyo

Yazıyorum

썼어요

Sossoyo

Yazdım

써도

Sodo

Yazsa da

İşte bu sebeple fiilin 아 / 어 çekimini bilen birisi birçok Korece gramer kuralını da hızlıca öğrenebilir. Hemen her yerde kullanıyoruz. Şimdi en sık kullanılan bazı ile biten fiil ve sıfatın 아 / 어 halini yazalım.

아프다
아파요
Apıda
Apayo
바쁘다
바빠요
Pabbıda
Pabbayo
나쁘다
나빠요
Nabbıda
Nabbayo
기쁘다
기뻐요
Kibbıda
Kibboyo
크다
커요
Kıda
Koyo
끄다
꺼요
Gıda
Goyo

Korece ㄷ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

Kökü ile bitenlerde 2 farklı durum gözükmektedir. Bazı ile bitenlerden sonra sesli bir harf gelirse harfi harfine dönüşürken, bazılarında ise bir değişiklik olmadan normal bir şekilde çekimi yapılır.

Sadece yarı resmi yarı samimi formda değil, arkalarına bir sesli harf aldıklarında da harf değişimi olabilir. Ben bunu 듣다 üzerinden göstereyim. Aynı durum harf değişimi yaşayan diğer kelimeler için de geçerlidir. Birkaç fiil çekimini uygulayalım.

들으면

Tırımyon

Dinlerse

들을 거예요

Tırıl koyeyo

Dinleyeceğim

들으세요

Tırıseyo

Dinleyiniz

Her ile biten fiil veya sıfat düzensiz değildir. Hangisi düzensiz hangisi düzenli ezberlemeniz gerekmektedir. Ben size 3 adet ile biten düzensiz ve 3 adet de düzenli kelime aşağıda vereceğim. Zamanla yeni kelimeler öğrenirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise fiil veya sıfat kötü ile bitiyorsa düzenli mi düzensiz mi onu da ezberlemeniz lazım. Aşağıda adına * koyduklarım düzensizler.

듣다*
들어요
Tıdda*
Tıroyo
묻다*
물어요
Mudda*
Muroyo
걷다*
걸어요
Kodda*
Koroyo
받다
받아요
Padda
Padayo
닫다
닫아요
Tadda
Tadayo

Korece ㅂ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

harfi ile biten fiil veya sıfatlarda düşer ve son hecenin yanına veya gelir. Bu harflerden sonra da 아요 veya 어요 geleceği için birleşip 와요 veya 워요 olarak eklenirler. Örnek olarak 돕다 üzerinden inceleyelim.

돕다 fiilinin kökünden harfini attığımızda yeni fiil kökü olacak. Ardından da harfini getireceğiz. Çünkü bu fiile geliyor. Bir kuralı yok. Bu yüzden düzensiz diyoruz. Yeni fiil kökümüz 도오 oldu. O zaman yeni fiilimiz ne şu an? 도오다. Artık gerisi kolay. Fiil ile bitiyorsa 아요 getiriyorduk öyle değil mi? ile birleşip oluyordu. Öyleyse 돕다 fiilinin yeni hali 도와요 oldu.

Keşke bu kadarla bitse. Bu fiil ve sıfatları bir ismi nitelemek için ismin önünde ㄴ / 는 alacak şekilde kullanıyorduk. Maalesef ne alacakları da düzensiz olduğu için tamamen ezbere kalıyor işiniz. Kolay gelsin! Ben aşağıda 3 adet düzenli 3 adet de düzensiz kelime verdim. İleride harfi ile biten fiil veya sıfat görürseniz çekimlerini de kontrol edip ezberlemelisiniz. Düzensizlerde * işareti var.

쉽다*
쉬워요
Şwibda*
Şwiwoyo
춥다*
추워요
Çubda*
Çuwoyo
고맙다*
고마워요
Komabda*
Komowoyo
입다
입어요
İbda
İboyo
좁다
좁아요
Çobda
Çobayo
집다
집어요
Çibda
Çiboyo

Korece ㄹ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

harfi ile biten fiil veya sıfat köklerine ㅂ, ㄴ veya ile başlayan bir ek gelirse harfi düşer. Bu kural ile biten tüm fiil ve sıfatlar için geçerlidir. 살다 üzerinden görelim.

ㅅ ile başlayan ek alırsa ㄹ harfi düşer.

사세요 Saseyo

ㄴ ile başlayan ek alırsa ㄹ harfi düşer.

사는 Sanın

ㅂ ile başlayan ek alırsa ㄹ yerine ㅂ gelir.

삽니다 Samnida

Bu bahsettiğim kurallar diğer harfi ile biten fiil ve sıfatlar için de geçerlidir.  팔다 satmak fiili ile tekrar görelim aynı durumu.

팝니다

Pamnida

Satıyorum

파는…

Panın…

Satan…

파세요

Paseyo

Satınız

Korece 르 ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

Çoğu ile biten fiil veya sıfat kökü, sesli bir harf ile başlayan bir ek alırlarsa hecesindeki düşer yerine gelir. Bu durumda arka arkaya 2 tane olur. Çoğu fiil bu kurala uysa da uymayanlar da mevcuttur.

빠르다 üzerinden inceleyelim. Sıfatın kökü 빠르‘dır. hecesindeki düşünce tek başına kalamayacağı için hecesinin altına gider. Böylece olur. Ardından da tekrar alacak. Korecede çift olmadığı için yeni bir hecenin ilk harfi olarak yanına yazılır. Böylece 빨ㄹ olur. 3 adet kelime yazalım.

다르다
달라요
Tarıda
Tallayo
모르다
몰라요
Morıda
Mollayo
빠르다
빨라요
Barıda
Ballayo

Korece ㅎ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

ㅎ ile biten sıfat kökleri sesli bir harf ile başlayan bir ek alırlarsa ㅎ düşer yerineㅐgelir. Bu ek gelirken kökte bulunan sesli harf de kalkar.

빨갛다 üzerinden inceleyelim. Sıfatın kökü 빨갛’dır. Son hece olan 갛 hecesinden ㅎ kısmını kaldıracağız. 갛 hecesindekiㅏharfinin yerine deㅐgetireceğiz. Böylece yeni kök 빨개 olacak. Yarı resmi yarı samimi form çekimini bu şekilde yapacağız. Fakat diğer eklerdeㅐgetirmeyeceğiz. 하얗다 sıfatında iseㅒgetiririz.

빨개-

Balge-

Yarı resmi form kökü

빨간

Balgan

Niteleme hali

빨가-

Balga-

Diğer ekler için kök

Şimdi 그렇다 üzerinden görelim.

그래요

Kıreyo

Öyledir

그러면

Kıromyon

Öyleyse

그래서

Kıreso

O yüzden

Korece ㅅ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

ile biten sıfat ve fiil kökleri sesli bir harf ile başlayan bir ek alırlarsa düşer. Elbette düşmeyip normal çekime uğrayanlar da var. Zaten bu yüzden düzensiz diyoruz. 2 adet düzensiz 2 adet de düzenli olanlardan görelim. Düzensizlerin yanına * yıldız koydum.

짓다
지어요
Çidda*
Çioyo
낫다
나아요
Nadda*
Naayo
씻다
씻어요
Şidda
Şisoyo
웃다
웃어요
Udda
Usoyo

Düzensiz yapıları ezberlemekten başka şansımız yok maalesef. Şimdi günlük deyişle dersi bitirelim.

Korece Günlük Deyiş

Acele et manasında aşağıdaki yapıyı kullanabilirsiniz. Hadi hadi çabuk gibi bir anlamı olacaktır.

빨리 빨리

Balli balli

Acele et

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 56 Korece Düzensiz Fiiller ve Korece Düzensiz Sıfatlar ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir