Korece Dersi 48: Korecede -ama, -veya, -mak istemek, -den, li -지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서, -(으)ㄴ 지

Korecede -ama, -veya, -mak istemek, -den, li demek adlı Korece dersi ile Korecede biraz daha ilerleyeceğiz.

Korecede -ama, -veya, -mak istemek, -den, li demek adlı Korece dersi ile Korecede biraz daha ilerleyeceğiz.

Bu dersimizde öğreneceklerimizi yapmak fiili üzerinden örnekleyecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

  • -지만 ile yaparım ama
  • -거나 ile yaparım veya
  • -고 싶다 ile yapmak isterim
  • -아서 / 어서 ile yaptığımdan dolayı
  • -(으)ㄴ 지 ile yapalı

Yukarıdaki ifadeleri nasıl söyleyeceğimizi sırasıyla öğrenelim.

Korece Kelimeler

우체국UçegugPostane
오후OhuÖğleden sonra
시간ŞiganZaman
시내ŞineÇarşı, şehir merkezi
황새HwangseLeylek
터미널TominolTerminal

Korecede -지만 ile -ama demek

Fiil veya sıfatlara gelen bir ektir. Ama anlamını katar. Fiil veya sıfatın köküne eklemek yeterlidir. 2 fiil ve 2 sıfat üzerinden görelim.

지만

Haciman

Yaparım ama

Yapıyorum ama

지만

ciman

Büyük ama

지만

İgciman

Okurum ama

Okuyorum ama

지만

Saciman

Ucuz ama

2 örnek cümle ile devam edelim.

김치맵지만 맛있습니다.

Kimçinın mebciman maşissımnida.

Kimçi, acı ama lezzetlidir.

아버지키가 크지만 오빠 키가 작아요.

Abocinın kiga kıciman obbanın kiga çagayo.

Babamın, boyu uzun ama abimin boyu kısadır.

Korecede -거나 ile -veya demek

Fiil veya sıfatın köküne 거나 (gona) getirerek veya anlamını katarız. İsimlerde hatırlarsanız 이나 (ina) getirmiştik.

거나

Hagona

Yaparım veya

Yapıyorum veya

거나

gona

Büyük veya

거나

İlggona

Okurum veya

Okuyorum veya

거나

Sagona

Ucuz veya

Örnekler yapalım.

매일 한국 드라마보거나 만화읽습니다.

Çonın meil hangug tıramarıl pogona manhwarıl igsımnida.

Ben, her gün Kore dizisi izlerim veya çizgi roman okurum.

오늘바다에 가거나 집에서 텔레비전봅니다.

Onırın padae kagona çibeso tellebiconıl pomnida.

Bugün, denize giderim veya evde televizyon izlerim.

Korecede -고 싶다 / 싶어 하다 ile -mak istemek demek

고 싶다 (go şibda) kendimiz, 고 싶어 하다 (go şipo hada) başkaları için kullanılır. 고 싶다 (go şibda) başkalarına soru sorarken de kullanılabilir. Kendimiz bir şey yapmak istiyorsak fiilin köküne 고 싶다 (go şibda) getiririz. Başkası için fiilin köküne 고 싶어 하다 (go şipo hada) getiririz.

고 싶다

Hago şibda

Yapmak istiyorum

고 싶어 하다

Hago şipo hada

Yapmak istiyor

2 basit örnekle devam ederim.

한국어 사전하고 사고 싶습니다.

Çonın hangugo saconhago çegıl sago şibsımnida.

Ben, Korece sözlük ve kitap satın almak istiyorum.

요코 씨주말에 영화보고 싶어 합니다.

Yoko şinın çumare yonghwarıl pogo şipo hamnida.

Yoko, hafta sonu film izlemek istiyor.

Korecede -아서 / 어서 ile -den dolayı demek

Bir sürü sebep bildirme yapısı vardır. Bu yapı teklif ve emir cümlelerinde kullanılmaz. Zaman çekimi yapılmış fiile eklenmez. Genel bir sebep bildirir. Selamlama sözcükleri ile kullanılabilir. Fiil veya sıfatın ayo / oyo çekiminden yo atıp 서 (so) getiririz.

Heso

Yaptığımdan

Koso

Büyük olduğundan

읽어

İlgoso

Okuduğumdan

Saso

Ucuz olduğundan

Örneklerle devam edelim.

한국어를 배우고 싶어서 한국에 갈 거예요.

Hangugorıl peugo şiposo hanguge kal goyeyo.

Korece öğrenmek istediğimden dolayı Kore’ye gideceğim.

오늘시험이 있어서 파티에 올 수 없습니다.

Onırın şihomi issoso patie ol su obsımnida.

Bugün, sınavım olduğundan partiye gelemem.

Korecede -(으)ㄴ 지 ile -li demek

Gideli, geleli, yiyeli gibi yapıları söylemek için kullanırız. Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa son heceye eklenir. ile bitiyorsa düşer yerine gelir. Ardından da gelir. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa son heceye eklenir.

한 지

Han ci

Yapalı

읽은 지

İlgın ci

Okuyalı

판 지

Pan ci

Satalı

찾은 지

Çacın ci

Arayalı

Genelde zamanın geçtiğini anlatırken kullanılır.

한국에 온 지 1년 됐어요.

Hanguge on ci illyoni düessoyo.

Kore’ye geleli 1 yıl oldu.

점심을 먹은 지 얼마나 지났어요?

Çomşimıl mogın ci olmana çinassoyo?

Öğle yemeğini yiyeli ne kadar geçti?

Günlük deyişimizde açıktım demeyi öğrenerek dersi bitirelim.

Korece Günlük Deyiş

배고파요

Pegopayo

Acıktım, açım

Korece Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Korece Dersi 48 Korecede -ama, -veya, -mak istemek, -den, li -지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서, -(으)ㄴ 지
Yorumlar
5
Ücretsiz Korece Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir