Korecede -지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서 ve -(으)ㄴ 지 ile -ama, -veya, -mak istemek, -den, li demek

Bu Korece dersimizde-지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서 ve -(으)ㄴ 지 yapılarını inceleyeceğiz.

Bu Korece dersimizde öğreneceklerimizi yapmak fiili üzerinden örnekleyecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

  • -지만 ile yaparım ama
  • -거나 ile yaparım veya
  • -고 싶다 ile yapmak isterim
  • -아서 / 어서 ile yaptığımdan dolayı
  • -(으)ㄴ 지 ile yapalı

Yukarıdaki ifadeleri nasıl söyleyeceğimizi sırasıyla öğrenelim.

Korecede -지만 ile -ama demek


Fiil veya sıfatlara gelen bir ektir. Ama anlamını katar. Fiil veya sıfatın köküne eklemek yeterlidir. 2 fiil ve 2 sıfat üzerinden görelim.

지만

Haciman

Yaparım ama

Yapıyorum ama


지만

İgciman

Okurum ama

Okuyorum ama


지만

ciman

Büyük ama


지만

Saciman

Ucuz ama


2 örnek cümle ile devam edelim.

김치맵지만 맛있습니다.

Kimçinın mebciman maşissımnida.

Kimçi, acı ama lezzetlidir.


아버지키가 크지만 오빠 키가 작아요.

Abocinın kiga kıciman obbanın kiga cagayo.

Babamın, boyu uzun ama abimin boyu kısadır.


Korecede -거나 ile -veya demek


Fiil veya sıfatın köküne 거나 (gona) getirerek veya anlamını katarız. İsimlerde hatırlarsanız 이나 (ina) getirmiştik.

거나

Hagona

Yaparım veya

Yapıyorum veya


거나

İlggona

Okurum veya

Okuyorum veya


거나

gona

Büyük veya


거나

Sagona

Ucuz veya


Örnekler yapalım.

매일 한국 드라마보거나 만화읽습니다.

Conın meil hangug tıramarıl pogona manhwarıl igsımnida.

Ben, her gün Kore dizisi izlerim veya çizgi roman okurum.


오늘바다에 가거나 집에서 텔레비전봅니다.

Onırın padae kagona cibeso tellebiconıl pomnida.

Bugün, denize giderim veya evde televizyon izlerim.


Korecede -고 싶다 / 싶어 하다 ile -mak istemek demek


고 싶다 (go şibda) kendimiz, 고 싶어 하다 (go şipo hada) başkaları için kullanılır. 고 싶다 (go şibda) başkalarına soru sorarken de kullanılabilir. Kendimiz bir şey yapmak istiyorsak fiilin köküne 고 싶다 (go şibda) gelir. Başkası için fiilin köküne 고 싶어 하다 (go şipo hada) getiririz.

고 싶다

Hago şibda

Yapmak istiyorum


고 싶어 하다

Hago şipo hada

Yapmak istiyor


2 basit örnekle devam ederim.

한국어 사전하고 사고 싶습니다.

Conın hangugo saconhago çegıl sago şibsımnida.

Ben, Korece sözlük ve kitap satın almak istiyorum.


요코 씨주말에 영화보고 싶어 합니다.

Yoko şinın cumare yonghwarıl pogo şipo hamnida.

Yoko, hafta sonu film izlemek istiyor.


Korecede -아서 / 어서 ile -den dolayı demek


Korecede bir sürü sebep bildirme yapısı vardır. Bu yapı teklif ve emir cümlelerinde kullanılmaz. Zaman çekimi yapılmış fiile eklenmez. Genel bir sebep bildirir. Selamlama sözcükleri ile kullanılabilir. Fiil veya sıfatın ayo / oyo çekiminden yo atıp 서 (so) getiririz.

해서

Heso

Yaptığımdan


읽어서

İlgoso

Okuduğumdan


Koso

Büyük olduğundan


Saso

Ucuz olduğundan


Örneklerle devam edelim.

한국어를 배우고 싶어서 한국에 갈 거예요.

Hangugorıl peugo şiposo hanguge kal koyeyo.

Korece öğrenmek istediğimden dolayı Kore’ye gideceğim.


오늘시험이 있어서 파티에 올 수 없습니다.

Onırın şihomi issoso patie ol su obsımnida.

Bugün, sınavım olduğundan partiye gelemem.


Korecede -(으)ㄴ 지 ile -li demek


Gideli, geleli, yiyeli gibi yapıları söylemek için kullanırız. Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa son heceye eklenir. ile bitiyorsa düşer yerine gelir. Ardından da gelir. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa son heceye eklenir.

한 지

Han ci

Yapalı


판 지

Pan ci

Satalı


읽은 지

İlgın ci

Okuyalı


찾은 지

Çacın ci

Arayalı


 

Genelde bir zamanın geçtiğini anlatırken kullanılır.

한국에 온 지 1년 됐어요.

Hanguge on ci illyoni twessoyo.

Kore’ye geleli 1 yıl oldu.


점심을 먹은 지 얼마나 지났어요?

Comşimıl mogın ci olmana cinassoyo?

Öğle yemeğini yiyeli ne kadar geçti?


Günlük deyişimizde açıktım demeyi öğrenerek dersi bitirelim.

GÜNLÜK DEYİŞ


배고파요

Pegopayo

Acıktım, açım.

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar