Korecede -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다 ve -(느)냐고 하다 ile bir sözü aktarmak

Bu Korece dersimizde bir sözün aktarılmasını -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다 ve -(느)냐고 하 göreceğiz

Bu dersimizde bir sözün aktarılması konusunu fiillerin emir, rica, öneri yapıları ve soru halleri üzerinden göreceğiz. Göreceğimiz yapılar aşağıdaki gibidir.

  • (으)라고 하다 – (emir, rica)
  • -자고 하다 – (öneri)
  • -(으)냐고 하다 – (sıfatların soru hali)
  • -(느)냐고 하다 – (fiillerin soru hali)

Dersin sonunda biz sözün aktarılmasının nasıl kısaltıldığını da göreceğiz.

-(으)라고 하다 – demek


Bu yapıyı fiillerin emir, rica gibi çekimleri ile kullanırız.

Kural: Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa 라고 하다 getireceğiz. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa 으라고 하다 getireceğiz.

가라고 하다

Karago hada

Git demek


먹으라고 하다

Mogırago hada

Ye demek


2 örnek cümle yapalım.

저에게 물을 빨리 마시라고 했어요.

Coege murıl balli maşirago hessoyo.

Bana suyu hızlı içmemi söyledi.


Emir yapısının olumsuzu 지 말라고 ile yapılır.

저에게 물을 빨리 마시지 말라고 했어요.

Coege murıl balli maşici mallago hessoyo.

Bana suyu hızlı içmememi söyledi.


-자고 하다 – demek


Öneri yapılarında kullanılan çekimi göreceğiz. Fiilin köküne 자고 하다 getirmek yeterlidir. Burada bir öneri, gereklilik de olabilir. Yapman gerekir dedi, yapalım dedi gibi. 2 fiille kullanalım.

먹자고 하다

Mogcago hada

Yapalım demek


만나자고 하다

Mannacago hada

Buluşalım demek


2 basit örnekle görelim.

일찍 같이 떠나자고 합니다.

İlcig kaçi donacago hamnida.

Erkenden beraber ayrılalım diyor.


Öneri yapısının olumsuzu 지 말자고 ile yapılır.

일찍 같이 떠나지 말자고 합니다.

İlcig kaçi donaci malcago hamnida.

Erkenden beraber ayrılmayalım diyor.


-(으)냐고 하다 – demek


Bu yapı sıfatların soru hallerinde kullanılır.

Kural: Sıfat sesli harf ile bitiyorsa 냐고 하다 sessiz harf ile bitiyorsa 으냐고 하다 getireceğiz.

바쁘냐고 하다

Pabbınyago hada

Meşgul mü demek


많으냐고 하다

Manınyago hada

Çok mu demek


Bir örnek yapalım. Aşağıdaki cümlede bir kızın hoş olup olmadığı bize sorulmuş. Biz de onu aktarıyoruz. Yani bir kız gelip bize “hoş mu” diye sormadı. Mesela ben bir arkadaşıma bir kızı gösterdim ve ondan bahsettim. Arkadaşım kızı görmedi ve bana dedi ki “o kız güzel mi?”. Ben de bunu başkasına aktarıyorum. Arkadaşım bana “o kız hoş mu” dedi. İşte aşağıdaki cümle aktarma cümlesi.

그 여자가 예쁘냐고 했어요.

Kı yocaga yebbınyago hessoyo.

O kız hoş mu dedi / hoş mu diye sordu.


-(느)냐고 하다 – demek


Son bir örnekle de fiillerin soru halini görüp bitirelim. Fiil köküne 느냐고 하다 getireceğiz. Fakat günlük konuşmada genelde sadece 냐고 하다 denir.

먹느냐고 하다

Mognınyago hada

Yiyor mu demek


읽느냐고 하다

İgnınyago hada

Okuyor mu demek


Son örneklerle dersi bitirelim.

어디에 가느냐고 했어요.

Odie kanınyago hessoyo.

Nereye gidiyorsun diye sordu.


Dilerseniz farklı zaman çekimleri de yapabilirsiniz.

어디에 갔느냐고 했어요.

Odie kannınyago hessoyo.

Nereye gittin diye sordu.


Yukarıda kannınyago diye okuduk. Çünkü t sesinden sonra n harfi gelirse t harfini de n olarak okuruz. Bu sebeple katnınyago diye okumadık.

Bu ders ve önceki 2 derste gördüğünüz tüm kuralların günlük hayatta kısaltılmış versiyonları vardır. Belki dizilerde denk gelmişsinizdir. Onları da liste halinde görelim. Mesela 다고 해요 gelen yere kısaca 대요 diyebilirsiniz.

-다고 해요           -대요
-라고 해요           -래요
-냐고 해요           -내요
-자고 해요           -재요
-거라고 해요       -거래요

Şimdi günlük deyişlerle devam edelim. Günlük hayatta ne yapıyorsun derken kullanabilirsiniz.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar